top of page

Dålig cookie-teknik utsätter myndigheterna för Googles integritetsriskArtikel av Maricar Tuazon, 25 februari 2021, Foto av Axel Antas-Bergkvist


English translation at bottom


Efter att Ekots artikel publicerades idag befinner sig många offentliga myndigheter oavsiktligt utsatta för integritetsrisker. Myndigheter har skickat IP-adressuppgifter från sina egna medborgare till Google Analytics, data som kan användas för att identifiera individer och omfattas därför av GDPR-regler


Vad är problemet? Det finns faktiskt tre grundläggande problem:


 • Myndigheter använder cookies som är gamla / dåliga och blockerar inte cookies från att lagra personuppgifter från enheter INNAN samtycke begärs.

 • Många av myndigheterna har lovat offentligt att personuppgifter inte lagras eller behandlas när de besöker dessa centrala och lokala myndigheters webbplatser.

 • Flera av myndigheterna gjorde detta oavsiktligt och var inte medvetna om vad som hände och kunde därför inte mitigera risken.


Därav har en hel del myndigheter hamnat i samma fälla - många cookies installeras på webbplatser av tredje eller fjärde part som ett resultat av tillämpning av viss rapportering, kontaktsida eller annat interaktivt innehåll. I många fall granskar inte webbplatsadministratörer och privacy ansvariga dessa förändringar regelbundet vilket resulterar till sådana risker.


För många myndigheter är den enkla lösningen att tillämpa Googles senaste analysversion som lovar att anonymisera IP-adresser, men risken finns att de inte känner till de andra typer av cookie som samlas in, vad som görs med dessa cookies, och vilka andra uppgifter Google samlar in.


Det finns många nya och innovativa cookie-tekniker på marknaden, Privacy1 är en innovatör inom denna bransch. Vår svenskbyggda teknik ser till att du kan:


 • Skanna enkelt din webbplats, domäner och sidor

 • Identifiera automatiskt använda cookies och deras syften.

 • Blockera cookies, sessionsdetaljer och offlinelagring av data före samtycke.


Vår cookie banner tar inte över hela skärmen och förstör inte användarupplevelse, ger alla de alternativ som dina besökare har rätt till. Du kan också använda vår tjänst så snart som möjligt eftersom den är enkel att applicera och använda.


Vårt erbjudande till dig


Vi vet att myndigheternas webbplatser är komplexa, distribuerade och i linje med vår etiska ryggrad så vill vi hjälpa till. Så fram till den 29 mars 2021 kommer alla lokala myndigheter som registrerar sig för vår tjänst att få ett obegränsat konto för att skanna ett obegränsat antal sidor och domäner, anpassa och publicera banners för dem under avtalets hela livstid.


Kontakta oss idag här och ange “PublicCookie2021” för att anta erbjudandet!


Du kan läsa hela Ekot-artikeln här


In English


With Ekot’s article published today many local authorities find themselves unintentionally exposed to privacy risks. Authorities have been passing IP address data of their own citizens to Google Analytics, data which can be used to identify individuals and therefore falls under GDPR rules.


What’s the problem? There are actually three fundamental issues:


 • Authorities are using cookie technologies that are old / poor and do not block cookies from storing personal data from devices BEFORE consent is requested.

 • Many of the authorities have made public promises that personal data is not stored or processed when visiting these central and local government sites.

 • Many of the authorities were doing this unintentionally and were not aware of what was happening and therefore did not mitigate the risk.


Many organisations fall into the same trap, many cookies are installed on websites by 3rd or 4th parties as a result of applying some reporting, contact page or other interactive content. In many cases the website admin and the privacy team do not regularly review such changes which leads to these risks


For many authorities, the easy fix is to apply Google’s latest analytics version that promises to anonymise IP addresses, but the risk is what are the other cookies doing you don’t know about, and what other data is Google collecting?


There are many new and innovative cookie technologies in the market, Privacy1 is an innovator in this space. Our Swedish built technology allows you to:


 • Easily scan your site, domains and pages

 • Automatically identify cookies used and their purposes.

 • Block cookies, session details and offline storage of data prior to the point of consent.


Our banner does not take over the whole screen and ruin your citizen experience, gives all the options that your citizens are entitled to. You could be also using us within the day as we are simple to apply and use.


Our offer to you


We know that local authority sites are complex and distributed and in line with our ethical backbone we want to help. So, until 29th March 2021, any local authority signing up to our service will get an unrestricted account to scan an unlimited number of pages and domains, customise and publish banners for them for the life of the agreement.


Contact us today here and quote “PublicCookieMar21” to claim this offer


You can read the full Ekot article here

22 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page